Silk top with lace (white)
Silk top with lace (white)
36 $
51 $
High neck body (olive)
High neck body (olive)
47 $
67 $
Satin top (light blue)
Satin top (light blue)
22 $
37 $
Turtleneck without sleeves (emerald)
Turtleneck without sleeves (emerald)
39 $
67 $
Wraparound polka dot blouse (red)
Wraparound polka dot blouse (red)
62 $
101 $
Polka dot blouse with a bow (pink)
Polka dot blouse with a bow (pink)
65 $
112 $
Wraparound blouse “ Kimono” (red)
Wraparound blouse “ Kimono” (red)
35 $
58 $
Wraparound blouse “ Kimono” (lavander)
Wraparound blouse “ Kimono” (lavander)
35 $
58 $
Chiffon blouse “Scales”
Chiffon blouse “Scales”
61 $
86 $